Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

  

Ochrana osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny na základě přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů do právního řádu České republiky. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Platí od 25. května 2018 a nahrazuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

1. Jedním z našich primárních cílů je zákonnost, korektnost a transparentnost v oblasti zpracováni a ochrany osobních údajů subjektů údajů, se kterými má společnost uzavřen jakýkoliv smluvní vztah, případně  hodlá smluvní vztah uzavřít a dále všech subjektů údajů, kteří navštíví sídlo či prostory společnosti , případně jiným způsobem vstoupí do jednání či součinnosti se společností.

 

2. Společnost se zavazuje, že osobní údaje všech subjektů údajů bude zpracovávat v souladu se všemi ustanoveními Nařízení, zejména pak zákonně v souladu s čl. 6 Nařízení, bude dodržovat zásady pro zpracování osobních údajů dle čl, 5 Nařízení, zajistí transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektů údajů dle čl. 12 až 22 a čl. 34

 

Nařízení, bude usnadňovat výkon práv subjektů údajů dle čl. 12, a zajisti zabezpečení osobních údajů v souladu s čl. 32 Nařízení.

 

3. Účelem tohoto článku je poskytnuti základní a přehledné informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 12, Nařízení, Z důvodu rozsahu informaci a informační povinnosti společnosti o způsobu zpracování osobních údajů a o Vašich právech, jsou detailní informace a informační povinnost ohledně zpracování osobních údajů uvedeny na webové prezentaci https://www.ostravainfo.cz/cz/info/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ a https://www.cerna-louka.cz/doc/gdpr.pdf

  

4. Základní a přehledné informace

 

 4.1.  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

 

  1. Správcem osobních údajů je společnost Černá louka, s.r.o.

 

Sídlo společnosti: Černá louka 3235, 702 00 Ostrava

 

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, odd. C, vložka 41134

 IČO: 26879280

 Datová schránka: 7rcrvau

 Tel: 596 167 112

 E-mail: sekretariat@cerna-louka.cz

 Web: www.ostravainfo.cz  www.cerna-louka.cz

  

 

4.2. Doba zpracování osobních údajů

 

  1. Vaše údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání účelu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení účelu, pro který jste nám poskytli své osobní údaje, jsou tyto následně vymazány či jiným způsobem zlikvidovány.
  2. Vaše osobni údaje nepředáváme do tzv. třetích zemi, tj. mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, není-li stanoveno jinak např. rozhodnutím orgánu veřejné moci či orgánu činném v trestním řízení.

  4.3 Automatizované rozhodování, včetně profilování

 

  1. Společnost nevyužívá procesy automatizovaného rozhodování, včetně profilováni, ve kterých by Vaše osobnost či Vaše osobni údaje byly předmětem rozhodnuti založeného na těchto procesech, které by měly na Vás právní účinky, nebo se Vás obdobně dotkly.
  2. V případě, že by společnost využila automatizovaného rozhodování, včetně profilování ve svých procesech, společnost vám zaručuje, že přijme vhodná opatření na ochranu Vašich práv, svobod a Vašich oprávněných zájmů,  zaručuje Vám právo na Váš názor a právo napadnout rozhodnutí a dále Vám zaručuje právo na náš lidský zásah.

 

 4.4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

 

  

 

 

 

a zároveň, pokud tedy nebylo zpracování nezbytné:

 

 

  

  

 

4.5. Společná ustanovení

 

  1. Správce osobních údajů usnadňuje výkon Vašich výše uvedených práv v souladu s čl. 12, odst. 2., Nařízení.
  2. Správce osobních údajů hodlá zpracovávat osobní údaje jen pro účel, ke kterému byly tyto osobní údaje shromážděny. V případě, že by správce osobních údajů hodlal zpracovávat tyto osobní údaje i pro jiný účel, než pro který byly tyto osobní údaje shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před samotným zpracováním osobních údajů informace o tomto jiném účelu a k  tomu příslušné další informace dl čl. 13, odst. 2., Nařízení
  3. V případě, že od Vás, jakožto od subjektů údajů, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše uvedených práv, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě, že bychom prodloužili citovanou lhůtu, budeme Vás o tomto prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody tohoto prodloužení. Podáváte-li žádost v elektronické formě, bude-li to možné, bude Vám odpovězeno v elektronické formě, pokud požádáte o jiný způsob.
  4. V případě, že od Vás, jakožto od subjektu údajů, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše uvedených práv, a budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti v souladu s čl. 12, odst. 6., Nařízení, a to i formou Vašeho osobního prokázání totožnosti za pomoci dokladu totožnosti v sídle správce osobních údajů.
  5. V případě, že správce osobních údajů nepřijme opatření dle výše uvedeného odst. 4., budeme Vás bezodkladně informovat a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí patření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu.

 

 

 

V Ostravě, dne 8.10.2018                                                 Mgr. Jan Šumbera, jednatel

 

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO